THESIS: PIKKU-FINLANDIA

Part I: From Finlandia Forest to Pikku-Finlandia – design for a transportable wooden building.
Part IIb: Principles of reversible building design in a transportable wooden building: case Pikku-Finlandia.

This is a master’s thesis in three parts, written by Elli Hirvonen and Jaakko Torvinen. The first part of the thesis is a collaborative work of both authors. The second and third parts are independent works of Hirvonen and Torvinen.

Part I is a report that narrates the process of designing Pikku-Finlandia, a temporary wooden building which hosts the event and meeting venue of Alvar Aalto’s Finlandia Hall during its renovation. In the independent thesis studies of Hirvonen and Torvinen, the research is focused on Pikku-Finlandia as a case study.

Part IIa is authored by Elli Hirvonen. Hirvonen’s study examines the carbon footprint of Pikku-Finlandia, and how transporting a modular building affects its life cycle impacts. The carbon footprint of a transportable building was assessed through Life Cycle Assessment (LCA) and a scenario analysis. A calculation tool was created for comparing different transportation scenarios and their potential effects in a building’s carbon footprint. The need for an inventory database of transportable buildings was recognised. It is suggested that establishing such database would assist in municipal decision making regarding property management, and further improve the amount of knowledge concerning transportable buildings.

Part IIb is authored by Jaakko Torvinen. In Torvinen’s study, the principles of Reversible Building Design (RBD) were researched through a literary review. Disassembly potential of Pikku-Finlandia was analysed from the perspective of RBD, and challenges in demountability of the design were recognised. The dismountability of the prefabricated element construction of Pikku-Finlandia was illustrated though a series of axonometric disassembly diagrams. It was demonstrated that reuse of buildings and building products is possible. To promote transformability, reusability and disassembly of buildings, three design principles are suggested: visible solutions, separate systems and dismountability. These three design principles are suggested to be described as Rewindable Building Design.

 

 

Osa I: Finlandia Forestista Pikku-Finlandiaksi – suunnitelma siirrettävästä puurakennuksesta.
Osa IIb: Käänteisen rakennussuunnittelun periaatteet siirrettävässä puurakennuksessa – tapausesimerkki Pikku-Finlandia.

Opinnäyte on Elli Hirvosen ja Jaakko Torvisen parityönä tuottama diplomityökokonaisuus. Kokonaisuus koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen on parityö ja seuraavat kaksi osaa yksilötöitä.

Ensimmäinen osa on tekijöiden parityönä tuottama raportti, joka kertoo vuonna 2019 Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella järjestetyn Rakennussuunnittelun ja Wood Program-ohjelman yhteisen suunnittelukurssin tuloksena syntyneestä Finlandia-talon väistötilasuunnitelmasta, Pikku-Finlandiasta. Kokonaisuuden seuraavien osien tapaustutkimukset pohjautuvat Pikku-Finlandia-suunnitelmaan.

Diplomityökokonaisuuden osa IIa on Elli Hirvosen yksilötyönä tuottama opinnäyte. Hirvosen diplomityössä tutkittiin elinkaaren hiilijalanjälkeä siirrettävässä puurakennuksessa. Pikku-Finlandian hiilijalanjälki laskettiin elinkaariarviointina ja siirtokelpoiselle rakennukselle muodostettiin mahdollisia tulevaisuusskenaarioita, joiden avulla tutkittiin siirroista aiheutuvien päästöjen vaikutusta koko elinkaaren hiilijalanjälkeen. Elinkaariarvioinnin yhteydessä luotiin viitekehys laskentatyökalulle, jolla voidaan teoriassa arvioida rakennuksen siirtämisen kannattavuutta hiilijalanjäljen näkökulmasta. Tutkielman tuloksista tulkittiin, että rakennuksen siirtopäätöstä tukee tieto siitä, kuinka paljon rakennuksen käyttöikää voidaan siirron ansiosta pidentää. Tulosten pohjalta suositellaan siirrettävää rakennuskantaa inventoivan tietokannan rakentamista siirtokelpoisten rakennusten käyttösuunnittelun sekä hankintapäätösten helpottamiseksi.

Diplomityökokonaisuuden osa IIb on Jaakko Torvisen yksilötyönä tuottama opinnäyte. Torvisen diplomityössä selvitettiin kirjallisuuskatsauksena käänteisen rakentamisen periaatteita. Pikku-Finlandian suunnitelmaa analysoitiin käänteisen rakennussuunnittelun näkökulmasta. Analysoinneilla tunnistettiin muunneltavuuden ja purkamisen näkökulmasta haastavia kohtia. Puuelementtirakenteisen Pikku-Finlandian osiin purettavuus havainnollistettiin kohta kohdalta aksonometristen purkukaavioiden avulla. Kestävä rakentaminen perustuu materiaalien kiertoon ilman, että suunnitteluvirheen vuoksi materiaalia päätyy jätteeksi. Diplomityössä osoitettiin, että rakennusten ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on mahdollista. Jotta muunneltavuus, uudelleenkäyttö ja purettavuus on paremmin toteutettavissa, työssä esitetään noudatettavaksi kolmea suunnitteluperiaatetta: näkyvät ratkaisut, erilliset järjestelmät ja osiin purettavuus. Näitä suunnitteluperiaatteita yhdistäväksi kattotermiksi ehdotetaan kelattavaa rakennussuunnittelua.

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108375